TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
Qida mühəndisliyi
Şərabçılıq
Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

Dizayn
İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
Qida məhsulları mühəndisliyi
Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

Qida məhsullarının texnologiyası
Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın idarə edilməsi